فعالیت های شرکت

سرمایه گذاری

تامین مالی (فاینانس ) چیست؟

فاینانس در لغت به معنای تامین مالی است. تامین مالی مکانیزمی است که در آن قراردادی بین کشور نیازمند تامین مالی و کشور تامین کننده منعقد می شود و طرح یا پروژه ای با ظرفیت ارزی لازم توسط کشور تامین کننده تامین مالی می شود.
زمانی که طرح یا پروژه به بهره برداری می رسد، بر اساس میزان تامین مالی و بهره متعلق به آن کشور، وام گیرنده متعهد می شود که کل هزینه طرح یا پروژه را به صورت اقساطی در اختیار کشور تامین کننده قرار دهد. تامین مالی برای وام های بلندمدت استفاده می شود.

در ایران تامین مالی به تامین مالی برای خرید تجهیزات برای پروژه های تولیدی یا یک پروژه گفته می شود که البته علاوه بر تامین مالی و خرید تجهیزات، ارائه خدمات فنی و مهندسی پروژه ها شامل تامین مالی نیز می شود. این خدمات با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی برای مدت معینی انجام می شود که به مجموعه اقلام تامین مالی گفته می شود. از جمله فعالیت های قابل قبول در حوزه مالی می توان به موارد زیر اشاره کرد: خرید فناوری، تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی تامین مالی 85 درصد از مبلغ قرارداد تجاری را پوشش می دهد. روش بازپرداخت وام 85 درصدی معمولاً اعتبار اسنادی است. به گونه ای که 15 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی پیش پرداخت یا میانی در نظر گرفته می شود اما 85 درصد مابقی از تسهیلات مالی حذف می شود.

مطابق ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد اسناد تأمین مالی برای وزارتخانه، شرکت دولتی، سازمان و سایر مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند منوط به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تأمین معادل آن است. پیش بینی. ریال اصل و سود اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کل کشور به موقع بازپرداخت شود.

در ایران تامین مالی به تامین مالی برای خرید تجهیزات برای پروژه های تولیدی یا یک پروژه گفته می شود که البته علاوه بر تامین مالی و خرید تجهیزات، ارائه خدمات فنی و مهندسی پروژه ها شامل تامین مالی نیز می شود. این خدمات با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی برای مدت معینی انجام می شود که به مجموعه اقلام تامین مالی گفته می شود. از جمله فعالیت های قابل قبول در حوزه مالی می توان به موارد زیر اشاره کرد: خرید فناوری، تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی تامین مالی 85 درصد از مبلغ قرارداد تجاری را پوشش می دهد. روش بازپرداخت وام 85 درصدی معمولاً اعتبار اسنادی است. به گونه ای که 15 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی پیش پرداخت یا میانی در نظر گرفته می شود اما 85 درصد مابقی از تسهیلات مالی حذف می شود.

مطابق ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد اسناد تأمین مالی برای وزارتخانه، شرکت دولتی، سازمان و سایر مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند منوط به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تأمین معادل آن است. پیش بینی. ریال اصل و سود اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کل کشور به موقع بازپرداخت شود.